DARMOWA DOSTAWA od 199 zł | PACZKOMATY InPost 𝟗,𝟗𝟗 𝐳ł.

Polityka Prywatności i polityka cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest RAMKA MIODU RAFAŁ GĄSIOR, ul. Turkusowa 26, 52-215 Wrocław , NIP 8951808533, REGON 361763652. Masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora.

1.1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

1.2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców lub Klientów w celach:

-zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

-marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora,

– przesyłania na adres mailowy Klienta Newslettera – jedynie za zgodą Klienta,

– obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta, są przekazywane podmiotom trzecim, działającym na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawarty z Administratorem, tj.:

– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki kurierem INPOST. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.

 • InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu. Dane,jakie przekazujemy to: adres e-mail i numer telefonu.
 • R2G POLSKA SP. Z O.O.; ul. F. Klimczaka 1; 02-797 Warszawa;
  NIP: 7010194877
 • „Poczta Polska Spółka Akcyjna”

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym
ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Klientów podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych.

5. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

6. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, na których życzenie zostały wydane faktury, podmiotom, którym powierzył na podstawie umowy czynności księgowe. Przekazanie danych oparte jest na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych:
imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (KRS 0000572426, NIP PL5213704420) operatora serwisu fakturownia.pl

7. Rejestracja w sklepie internetowym www.ramkamiodu.pl jest dobrowolna.
8. Dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu www.ramkamiodu.pl będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta.
9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

13. Sklep internetowy www.ramkamiodu.pl wykorzystuje pliki cookies.
14. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Klientów, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu internetowego.Nie zawierają one danych osobowych Klientów.
15. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona będzie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
16. Stosowane przez sklep internetowy www.ramkamiodu.pl pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

17. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w
procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe z ramkamiodu.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować wysyłając wiadomość na adres kontakt@ramkamiodu.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

RODO

18. Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił RAMKA MIODU RAFAŁ GĄSIOR
b. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez RAMKA MIODU zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem RAMKA MIODU może świadczyć jedynie za zgodą.

19. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli RAMKA MIODU przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług RAMKA MIODU, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i RAMKA MIODU nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

20. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b.wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu RAMKA MIODU podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, RAMKA MIODU może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega RAMKA MIODU. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług RAMKA MIODU, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z zawartą umową. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. RAMKA MIODU nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas RAMKA MIODU ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

22. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

23. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

24. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

25. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, RAMKA MIODU spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – RAMKA MIODU nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

26. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

27. Klient ma prawo żądać od RAMKA MIODU przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

28. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zmiana polityki prywatności ramkamiodu.pl

ramkamiodu.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ramkamiodu.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie ramkamiodu.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
https://ramkamiodu.pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookie/